Menu

NFB's Børnepolitik

NFB's Børnepolitik, indstruktioner og vejledninger kan downloades her.

Nørresundby Forenede Boldklubber har vedtaget nedenstående Børnepolitik, syn på Børnefodbold og Instruktioner for at sikre et sundt og trygt miljø for alle børn i foreningen.

Nørresundby FB har også et eget værdisæt, som vi i børnefodbold også handler og agerer ud fra:

Nørresundby FB’s 5 værdier:
1) Vi er alle lige – ingen over klubben

2) Respekt
3) Fair Play
4) Loyalitet
5) Gæstfrie, høflige og venlige

Vi henviser også til Nørresundby FB’s Holdninger til Børnefodbold.


Afsnit 1:
10 hovedpunkter som er med til at definere Nørresundby Forende Boldklubbers syn på og politik for børnefodbold.

1) Børnefodbold er ikke bredde eller elite, børnefodbold er fodbold for børn.

2) Det er en top prioritet at, det skal være sjovt at gå til fodbold og, børn skal elske at komme til fodbold og dyrke fodbold.  Det handler om glade og sunde børn i et fællesskab sammen om fodbolden.

3) Vi skal skabe de rette miljøer hvor de børn der spiller fodbold hos os trives.

4) Vi går ind for DBU’s Børnestrategi og DBU’s Børnesyn.
Vi går ind for DBU’s 12 Børnerettigheder og DBU’s 10 Børneløfter.

5) Vores træning skal afspejle børnenes alder og det niveau de magter og forstår.
Vi går ind for Aldersrelateret Træning.  Børn skal ikke trænes som voksne. Uanset niveau skal alle børn have muligheden for at lære og blive bedre. Udgangspunktet er ikke laveste fællesnævner. Vi har som prioritet at sikre den nødvendige trænerkapacitet og kompetence.

6) Foruden almindelig træning, skal vi udvikle og tilbyde alternative former for træning der også passer til børnenes ønsker.   

7) Alle børn skal kunne træne hos os og der skal være kamptilbud til alle børn.

8) Kvantitet er ikke for NFB et mål i sig selv. Kvalitet er et mål for NFB’s børnetræning.
Vi tror på at kvalitet skaber gladere børn, der samtidig bliver bedre til fodbold uanset niveau. Kvalitet tiltrækker børn.

9) Vi skal udvikle fodboldglæde, færdigheder og kompetencer så bredt som muligt, hos så mange som muligt, og i så lang tid som muligt.

10) Vi skal i NFB inspirere, bidrage til, og tage ansvar for børnefodbold.
Vi forpligter os til med mellemrum at revurdere børnepolitikken, indhold, procedure og praksis.

Formålet med børnepolitikken, er at tilgodese og beskytte det enkelte barns rettigheder både som barn således som fodboldspiller. Den skal sikre barnet beskyttelse, ligestilling samt retten til fodbold samtidig med beskyttelse mod chikane, krænkelser og overgreb i alle former. Ingen i Nørresundby Forenede Boldklubber skal opleve chikane eller krænkelser på grund af race, farve, køn, fysiske karakteristika, seksuelle orientering eller fysiske eller psykiske handicaps.

Nørresundby Forenede Boldklubber definerer chikane og krænkelse således;
Chikane er enhver uvelkommen udtalelse, opførsel eller gestus rettet mod personer eller grupper af personer, som er fornærmende, nedværdigende, ydmygende, ondskabsfuld eller uforskammet, og som er af en sådan natur, at det bevidst generer andres mulighed for at deltage og udfolde sig.

En krænkelse består i at skade eller begå overgreb mod nogens ære eller selvfølelse. Krænkelse kan også bestå i, at begå fysisk overgreb, og i værste fald seksuelt overgreb mod nogen.

Nørresundby Forenede Boldklubber vil arbejde for et chikane- og krænkelsesfrit børnemiljø ved:

 • at sikre samværsreglerne er kendt af alle med tilknytning til foreningen
 • at reagere umiddelbart, passende og retfærdigt på alle henvendelser
 • at udpege personer, der kan kontaktes for information og råd 

Har man mistanke om eller har man konstateret at foreningens børnepolitik ikke bliver overholdt skal man kontakte ledelsen, som har pligt til at tage henvendelsen alvorligt, og handle herefter. Det er ledelsen, der afgør, hvilke konsekvenser overtrædelsen medfører.


DBU’s børnerettigheder

Nørresundby Forenede Boldklubber respekterer samt arbejder på at efterleve DBU’s børnerettigheder. Det er spillernes grundlæggende rettigheder som barn.


DBU’s Børnerettigheder:
1.                   Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination

2.                   Udvikling på børnenes præmisser
3.                   Retten til fodbold
4.                   Forældre som en ressource
5.                   Retten til et godt børneliv
6.                   En del af noget større
7.                   Dannelsesrejse
8.                   Retten til selv at vælge
9.                   Social sikkerhed
10.                 Børneopdragelse
11.                 Periodisk tilsyn af trænings- og kampmiljøer
12.                 DBU’s 10 børneløfter

DBU’s 10 børneløfter

Nørresundby Forenede Boldklubber respekterer samt arbejder på at efterleve DBU’s 10 børneløfter som handler om spillernes grundlæggende rettigheder som fodboldspiller. Det handler om de ansvarlige voksnes samspil med og relation til spillere og forældre.

Værdier:
1.                   Vær børnefokuseret
2.                   Vær holistiske
3.                   Vær inkluderende


Midler til at understøtte værdierne
4.                   Gør det sjovt og trygt

5.                   Prioriter kærligheden til fodbold over læring af fodbold
6.                   Hav fokus på de grundlæggende værdier
7.                   Engagér forældre med anerkendelse
8.                   Forbered træning med progression
9.                   Brug forskellige metoder til at opnå læring
10.                 Brug konkurrence med et udviklende fokus

 

Afsnit 2:
Retningslinjer, anvisninger og instruktioner i forbindelse med børn og unge:

Træneres samvær med børn

 • Ingen træner eller leder må have eneansvaret for et hold børn
 • Ledere inviterer aldrig enkelte børn eller grupper af børn med hjem uden at klubbens ledelse og forældrene er informeret, og der er mindst 2 voksne til stede.

Kommunikation

 • Vi taler pænt til hinanden. Det vil sige at vi ikke accepterer på nogen måde upassende, krænkende eller chikanerende bemærkninger. Det gælder både i tale og skrift – herunder også i forbindelse med sms- og chatbeskeder.  
 • Ingen ledere eller trænere kontakter idrætsudøvere under 18 år om private anliggender, der ligger uden for rammerne af foreningsarbejdet.

Ture med overnatning

 • I forbindelse med ture o.l. skal der altid være mindst 2 voksne ledere med, og ingen voksne sover i samme rum som det modsatte køn. Kan det ikke lade sig gøre inden for træner/ledergruppens ressourcer, bør forældre inddrages.
 • Ingen leder sover i samme seng som børnene.

Billeder og video

 • Foreningen indhenter samtykke ved brug af portrætbilleder via børnenes fodboldpas.
 • Der må ikke tages billeder og video, der kan have krænkende eller seksuel karakter eller opfattes som sådan.

Omklædning og bad

 • I forbindelse med brug af omklædningsrum går en leder ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
 • Trænere og ledere kan opholde sig i omklædningsrummet i forbindelse med taktikmøde, i pausen og efter kampen.
 • Hvis træneren opholder sig i omklædningsrummet i forbindelse med bad og omklædning skal der altid være minimum være 2 trænere / ledere / forældre i omklædningsrummet. Trænerne bør ikke klæde om sammen med børnene. 
 • Under omklædning er det strengt forbudt at tage billeder og video.


Sociale medier

 • Alle Facebook-grupper eller andre Sociale Medier, som relaterer sig til foreningens arbejde, har en voksen som administrator. Der skal holdes en god tone på de sociale medier.
 • Kontakt mellem børn/unge og trænere må kun etableres af barnet / den unge selv / forældre. Det er trænerens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender træneren sig at være rollemodel, også uden for foreningens aktiviteter.

Adfærd på sidelinjen

 • Vi viser fairplay og godt humør.
 • Ingen negative tilråb, hverken til modstandere, officials eller egne aktive.
 • ”Råb pænt, husk respekten”
 • Vis respekt for de regler og rammer, der er de steder, vi gæster.
 • Forældrene skal efterleve NFB’s ”Forventninger til Forældre og Familie” og DBU’s ”Forældrebud”.

Alkohol

 • Børn og unge må ikke indtage alkoholiske drikke i forbindelse med foreningens aktiviteter.
 • NFB tillader ikke udskænkning af alkohol til ungdomsspillere. Heller ikke selv om spillerne er fyldt 18 år.
 • NFB accepterer ikke indtagelse af alkohol under udførelse af lederopgaver i NFB
 • NFB forventer at klubbens tillidsfolk optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af lederopgaver i NFB. Hvis klubbens ledelse observerer, eller på anden måde bliver gjort opmærksom på, at en person under udførelse af lederopgaver i NFB optræder i påvirket tilstand, vil pågældende blive kontaktet af NFB´s ledelse og gjort bekendt med NFB´s alkoholpolitik på området. I gentagelsestilfælde vil personen blive frataget sine tillidshverv i NFB. 
 • NFB vil ikke acceptere, at klubbens tillidsfolk optræder i foreningens officielle tøj i påvirket tilstand – heller ikke, når disse ikkeudfører opgaver for NFB. Hvis klubbens ledelse observerer, eller på anden vis bliver bekendt med, at en person optræder i NFB’s officielle tøj i påvirket tilstand, vil det straks blive påtalt og i gentagelsestilfælde vil personen blive frataget sine tillidshverv i NFB 
 • NFB vil heller ikke acceptere, at klubbens tillidsfolk, medlemmer og øvrige personer med tilknytning til NFB kører bil i påvirket tilstand fra klubben. Hvis klubbens ledelse observerer, eller på anden vis bliver bekendt med, at en person er på vej til at køre fra klubben i påvirket tilstand, vil det blive påtalt og hvis pågældende ikke opgiver sit forehavende, vil ledelsen påberåbe sig retten til at anmelde denne til politiet. Personen risikerer ligeledes at bliver erklæret uønsket i klubben på bestemt eller ubestemt tid, da spritkørsel er uforeneligt med klubbens holdning
 • NFB vil i øvrigt ikke acceptere, at foreningens klubhus benyttes som værested for klubbens tillidsfolk på tidspunkter, hvor klubhuset er lukket
 • NFB accepterer ikke at ungdomsspillere indtager alkohol på en tur med Nørresundby FB. Disse vil straks blive hjemsendt på forældrenes regning. Forældrene vil blive underrettet inden hjemsendelsen

Bestyrelsen i NFB forventer, at klubbens ledere og medlemmer erkender, at alle har et ansvar for, at klubbens alkoholpolitik efterleves. Hvis en leder eller et medlem observerer, at en tillidsperson eller en anden person handler i strid med klubbens alkoholpolitik, er det foreningens håb, at denne vil meddele sin viden videre til foreningens ledelse, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens alkoholpolitik.
Nørresundby Forenede Boldklubber lover i den forbindelse fuld anonymitet.
Alle sager omhandlende alkoholproblemer behandles på bestyrelsesniveau og henvendelse skal ske til klubbens formand.


Euforiserende stoffer, narkotika og doping

Nørresundby Forenede Boldklubber vil under ingen omstændigheder tolerere brug og salg af doping og narkotika blandt klubbens medlemmer.

Indtagelse af euforiserende stoffer i idrætsforenings regi medfører omgående ekskludering af foreningen.

 • Hvis misbruget omfatter børn og unge, tages der kontakt til SSP i kommunen.
 • Opdages salg/ køb af stoffer på forenings område, eller mellem foreningens medlemmer, tages der kontakt til politiet.
 • At kendskab/rygter om misbrug blandt klubbens medlemmer straks vil blive påtalt.
 • Bestyrelsen i NFB forventer, at klubbens ledere og medlemmer erkender, at alle har et ansvar for, at klubbens politik på dette område efterleves. Hvis en leder eller et medlem observerer, at en tillidsperson eller en anden person handler i strid med klubbens politik, er det foreningens håb, at denne vil meddele sin viden videre til foreningens ledelse, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens politik om euforiserende stoffer, narkotika og doping.
  Nørresundby Forenede Boldklubber lover i den forbindelse fuld anonymitet.
  Alle sager omhandlende problemer med euforiserende stoffer, narkotika og doping behandles på bestyrelsesniveau.
 • Nørresundby Forenede Boldklubber lover i den sammenhæng fuld anonymitet.
 • Alle sager omhandlende misbrugsproblemer behandles på bestyrelsesplan. Henvendelse skal ske til klubbens formand.
 • Bestyrelsen i NFB forbeholder sig ret til, da klubben vedgår sig et socialt ansvar, at kontakte sælger/misbruger og eventuelt dennes forældre.
 • Henvendelse til spillere/forældre kan ske på baggrund af rygter eller direkte afsløring.
 • Hvis henvendelsen til forældre sker på baggrund af rygter, er det udelukkende for at imødegå urigtige påstande eller for at få bekræftet rygterne, for derefter at give forældrene mulighed for at handle, eventuelt i samarbejde med klubben og professionelle indenfor det sociale system.
 • Hvis henvendelsen til forældrene sker på baggrund af direkte afsløring er det klubbens holdning, at de sociale myndigheder orienteres, så den unge straks kan tilbydes professionel hjælp.

Børneattester

Der skal indhentes børneattest på alle over 15 år der har noget at gøre med børn og unge under 15 år, uanset om man er træner eller leder/frivillig og omgås børn og unge på anden måde. Bestyrelsen udpeger en person, der indhenter og behandler Børneattesterne. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.


Det er lovpligtigt, at alle med tilknytning til klubben og som arbejder med børn- og unge udfylder en samtykkeerklæring til børneattest, som udleveres / afleveres af / til den af bestyrelsen udpeget person med ansvar for børneattester.
Det foregår digitalt via e-Boks og man godkender og samtykker over for klubben og politiet via e-Boks.
Ingen kan arbejde med klubbens børn- og unge hvis ikke klubben har modtaget en pletfri børneattest.

Foreningens trænere og ledere skal overholde Straffelovens §223 (skolelærer-paragraffen). Det betyder, at man ikke kan være kærester med et medlem under 18 år, som man samtidig er træner for.


Undgå misforståelser

Der skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem der har behov for det og hvor det er en naturlig del af samværet. Det er naturligt at trænere i træningssituationer har kropskontakt med spillerne, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre spillerne.

Alle trænere/ledere skal være opmærksomme på ikke at bringe sig en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres optræden.


Overgreb mod børn er et svært emne og et område, som vækker meget stærke følelser. Derfor forlanger NFB, at tonen og adfærden, trænere, spillere og forældre imellem holdes på et niveau, som ikke kan misforstås.

Hvis en træner/leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal vedkommende hurtigst muligt kontakte klubbens formand, så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.

Hvis der opstår mistanke om krænkelser

Formanden for Nørresundby FB er kontaktperson, ved henvendelser om en mistanke om krænkelse. Denne afgør, sammen med bestyrelsen, hvilke handlinger, der skal foretages.

Bestyrelsen har ansvaret for at der etableres kontakt til den mistænkte og den krænkede person (til forældrene, hvis krænkelsen drejer sig om en person under 18 år).

Bestyrelsen i Nørresundby FB sørger også for kontakt til relevante myndigheder, f.eks. socialforvaltning og politi og er de eneste, der, på vegne af foreningen, udtaler sig til pressen om den konkrete sag.

Konstateres der en krænkelse, skal bestyrelsen straks informere barnets forældre og samtidig orientere om mulighed for hjælp fra det offentlige. Er den krænkede over 18 år, understøtter bestyrelsen den pågældende i fx at søge fornøden rådgivning. Samarbejdet med den person, der har begået overgrebet (krænkeren) opsiges øjeblikkeligt og sagen anmeldes eventuelt til politiet.

Bestyrelsen i Nørresundby FB har også ansvar for at foreningens medlemmer efterfølgende informeres, således at der ikke opstår sladder og rygtedannelse. Bestyrelsen informerer inden for rammerne af sin tavshedspligt.

Børnepolitikken omfatter alle børn med tilknytning til foreningen, og dækker alle situationer i forbindelse med fx;

 • Træning, turneringer, stævner, ture, lejre og kurser
 • Sociale kontakter – både fysiske og virtuelle
 • Møder samt ved kontakter udadtil

Børnepolitikken, instruktioner, vejledninger og anvisninger vedtaget februar 2022.

Luk