Menu

NFB B&U Træner - "Sådan Gør Vi"

NFB B&U – ”Sådan Gør Vi”, vers. 200424

Kan også downloades på nedenstående link eller under "For NFB B&U Trænerne".
”Sådan Gør Vi”, vers. 200424

Afvikling af hjemmekampe
Ved hjemmekampe er du som træner klubbens repræsentant og skal derfor udvise den adfærd der er nødvendig. Sørg for at være i god tid og find opvarmningsbolde til modstanderne. Byd modstanderen og dommeren velkommen. På Lerumbakken skal træneren / lederen sørge for at der bliver sat hjørneflag og at disse tages med ind igen efter kampen.

Alkoholpolitik
NFB’s alkoholpolitik kan læses på klubbens hjemmeside.

Baner
I klubhuset på Voerbjergvej sidder der ved indgangen en informationsskærm, der fortæller hvilke hold der træner og spiller kamp på hvilke baner. Desuden indeholder hjemmesiden samme oplysninger.

På Lerumbakken sider der ved indgangen en informationsskærm, der viser på hvilke baner der spilles kamp. På opslagstavlen er der en oversigt over hvilke hold der træner på hvilke baner.  Der er også en baneoversigt med banenumre ved indgangen. Hjemmesiden indeholder ligeledes oplysninger om træningsbanerne og kampbaner for de enkelte hold. På DBU Fodbold app’en er der oplysninger om kampbaner på Lerumbakken.

Bolde, kegler og veste.
Hver afdeling får udleveret egne bolde, kegler, tøj og overtrækstrøjer. Bolde, kegler og overtrækstøjer skal opbevares i afdelingens skab og boldskab. Hver afdeling er selv ansvarlig for at holde samling på boldene, at de ikke forsvinder og de er i orden og pumpet. På Lerumbakken står boldpumpe i kælderen ved boldskabene og på Voerbjergvej i bygningen med boldskabene.

Børneattest m.v.
Der skal indhentes børneattest på alle der har noget at gøre med børn og unge - uanset om man er træner eller frivillig og omgås børn og unge på anden måde. Det hele foregår i dag digitalt via e-Boks og man godkender og samtykker over for klubben og politiet via e-Boks. Det er alene klubbens administration der står for arbejdet med "børneattesterne".

Seksuelle overgreb mod børn er et svært emne og et område, som vækker meget stærke følelser. Derfor anbefaler NFB, at tonen og adfærden, trænere, spillere og forældre imellem holdes på et niveau, som ikke kan misforstås. F.eks. bør trænere, holdledere m.fl. ikke færdes i omklædningsrum, der er forbeholdt det modsatte køn, ligesom der i forbindelse med omklædningen altid bør være to træneren / ledere / forældre i omklædningsrummet. Det anbefales ligeledes at trænerne ikke klæder om sammen med spillerne.

Det er i dag lovpligtigt, at alle med tilknytning til klubben og som arbejder med børn- og unge udfylder en samtykkeerklæring til børneattest, som udleveres / afleveres af / til sekretæren. Attesten kan kun sendes ind til Det Centrale Kriminalregister med jeres samtykke til forespørgslen. Gives dette ikke, må NFB desværre se sig nødsaget til at stoppe samarbejdet træneren (lederen) og klubben imellem.

Cups & Stævner
Afdelingerne kan efter aftale deltage i lokale cups og stævner i Nordjylland. NFB betaler holdgebyr for deltagelsen. Klubben betaler i rimeligt omfang. Hvert år i forbindelse med klubbens budgetlægning fastsættes antal stævner og cups som klubben betaler holdgebyr for.

DBU’s Børnestrategi og Børnesyn og Aldersrelateret Træning.
NFB går ind for DBU’s Børnestrategi og Børnesyn og Aldersrelateret Træning, og forventer at trænerne kender disse ting eller sætter sig ind i materialet. Nørresundby FB er DBU Børneklub.
På dette link kan hele DBU’s Børnestrategi ses:
https://www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/strategi-for-dansk-boernefodbold/

De 10 forældrebud
1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere – spillerne og trænerne skal have plads.
4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
5. Respekter dommerens beslutninger – se på dommeren som en vejleder
6. Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe
7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
10. Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold – ikke dig!

Dommere
Til alle 8 og 11 mandskampe bestilles der dommere (fra U11). I den udstrækning at det er muligt, sender dommerklubben dommere. Dommerens navn kan ses i Fodbold App’en eller i KampKlar. Alle andre kampe skal dømmes af egne lokale "dommere". Afdelingerne er ansvarlig disse dommere. NFB betaler gerne dommer- og kampleder uddannelse.

Doping- og narkotika politik
NFB’s Doping- og narkotika politik kan læses på klubbens hjemmeside.

Drikkedunke
Der kan udleveres drikkedunke fra klubben. Men herefter forbliver de holdets og det er holdets ansvar at holde dem hygiejniske og rene.

Ferieperioder
Fra skolestop i juni til sidste uge juli, uge 42, juleferie fra ca. 15. december til ca. 10. januar samt skolernes vinterferie i februar.

Fodboldstøvler
Det er strengt forbudt at gå fra banerne ind i omklædningsrum og klublokale i fodboldstøvler. Det træner/holdledersansvar at dette ikke finder sted.

Forsikring
NFB har ingen særskilt forsikring, der dækker ting- og/eller personskader.

Trænere/ledere er - under “arbejde” for klubben - omfattet af den lovpligtige ulykkesforsikring via Danmarks Idræts-Forbund. Danmarks Idræts-Forbund har også en kollektiv rejseforsikring for trænerne, lederne og spillerne, der dækker under rejse over hele verden - kontakt NFB ledelsen for nærmere information. Det anbefales imidlertid, at “familieforsikring” undersøges før udlandsrejsen.

Haltider – Indendørs
NFB søger 1. april Aalborg Kommune om haltider I Nørresundby den kommende indendørssæson. Ca. 1. oktober kender vi de tider vi er blevet tildelt. Disse fordeles herefter til holdene efter bedste evne.

Hjemmeside
www.nørresundbyfb.dk

Holddeling, børn og ungdom
Det tilstræbes at spillerne i ungdomsfodbold spiller årgangsopdelt efter de udbudte turneringer. Dette kan dog fraviges, hvis en spiller eks. har et stort talent og vil kunne klare sig i en højere årgang - og har ønske om dette. Den beslutning tages af trænerne i samråd ledelse, spilleren og forældre.
Desuden kan det være nødvendigt eller på anden måde rigtigt, at årgange i ungdomsrækkerne sammenlægges.

I børneafdelingen ser vi på årgangsinddeling på en lidt anden måde. Her er skal kammerater og klassekammerater i større udstrækning have mulighed for at træne og spille kamp sammen. DBU's love skal overholdes, men der er mulighed for brug af "halvårsspillere" og ansøgning til DBU om aldersdispensation.

Holdningsgrundlag
Grundlaget er at hovedparten af spillerne i NFB kommer fra 9400 området, og spillerne udgør grundstammerne i trupper og på holdene. For sikre mindst mulige frafald og for at sikre at grundlaget er egne spillere lægger Nørresundby FB vægt på:
A) Kvalitet til træning og kamp, med mulighed for holdmæssig og personlig udvikling.
B) At trupperne fungerer socialt og der opleves et fællesskab
C) At spillerne får positive oplevelser og fodbold skal være sjovt.

Nørresundby FB vægter alle 3 punkter lige højt.
Nørresundby FB satser på at udvikle egne spillere på alle niveauer.
Alle spillere velkommen i Nørresundby FB.

Nørresundby FB forventer trænerne og lederne omkring holdene er indforstået med Nørresundby FBs Værdier og holdningsgrundlag.

Indendørsfodbold
I vintersæsonen kan holdene tilmeldes både almindelig indendørsfodbold og Futsal under DBU. Herudover kan hvert hold deltage i 2 private lokale stævner efter aftale. I DBU's indendørsturneringen skal trænerne være opmærksom på, at vi har arrangør- og puljeforpligtelser i forbindelse med afvikling af kampe i hallen ved Nørresundby Idrætscenter eller i andre haller hvis DBU gør os til arrangør i disse haller.

Indendørsfodbold Hovedarrangør / Puljearrangør, Futsal og alm. indendørs fodbold.
Hovedarrangør
Stiller bolde og overtræksveste til rådighed hele dagen.
Sørge for at banen er klar - herunder bandeopsætning og nedtagning, ikke Futsal.
Sørge for, at mikrofon og måltavle virker
Har ansvaret for at stævnerapporter udleveres og afleveres til kampfordeler når dagen er slut.

Puljearrangør
Passer tidtagerbord.
Fører stævnerapport, stævnerapport udfyldes med resultat, udeblivelser m.v..
Annoncerer næste kamp i højtaler
Annoncerer resultatet af kampen i højttalerne.
Er ansvarlig overfor hovedarrangøren.
Undervejs i stævnet via DBU App´en sørge for at der bliver indrapporteret resultater. Husk at have kampnumre klar. Vores kampfordeler kan også gøre dette vi vores KlubOffice.
Stille dommer til rådighed for de aldersgrupper hvor der ikke bestilles dommer fra dommerklubben. I Futsal bruges dommer fra dommerklubben fra U10 og op efter. I alm. indendørs fra U12 og op efter. Puljearrangør skal stille med dommer i Futsal for U8 og U9. I alm. indendørs skal puljearrangør stille med lokal dommer for U9, U10 og U11. For U6, U7 og U8 - speciel kampleder regel.
Meddele at hold fra U13 og op efter skal lave elektronisk holdkort - for hver kamp!

Kampe og kampdage
Kampe og kampdage tilrettelægges altid sammen med kampfordeler, men så vidt muligt ikke på dage hvor holdene træner / har træningspas. Også private kampe / træningskampe skal aftales med kampfordeleren af hensyn til baner, omklædning, tøj, inspektøren, kantinen og dommerne. Afbud, ændringer, flytning af kampe m.v. er altid via kampfordeleren. Der er derfor ingen kontakter træner og træner imellem for at aftale ændringer uden kampfordelerens medvirke.  Kampfordeler Niels Bechgaard.

Kantinen / Klublokale / Møderum på Lerumbakken
Skal mødelokalet og klublokale på Lerumbakken til specielle arrangementer og møder, skal lokalerne bookes på www.supersaas.dk/schedule/NFB/NFB_lokaler eller vi klubbens hjemmeside / ”Klubmaterialer” Det er vigtigt at der gives besked om evt. kantinebehov i forbindelse med bookingen.

Kantinen / Klublokale / Møderum på Voerbjergvej
Skal mødelokaler og klublokaler til specielle arrangementer og møder, skal lokalerne bookes på www.supersaas.dk/schedule/NFB/NFB_lokaler eller via klubbens hjemmeside / ”Klubmaterialer”. Det er vigtigt at der gives besked om kantinebehov i forbindelse med bookingen.

Klubdragt, medlemmer
Leverandør af klubdragten til NFB er Hummel og Sport24 Dress i Bredgade i Aalborg. Der er udarbejdet en folder der viser dragten og priser.  Tøjet kan også købes Sport24 Aalborg Webshoppen via klubbens hjemmeside under ”Klubmaterialer / Klubtøj” eller via dette link:  http://sport24-aalborg-city.webshop8.dk/shop/nfb-8c1.html

Kontakt
På Nørresundby FBs hjemmeside - www.nørresundbyfb.dk - findes information med navne, e-mails og telefonnumre på ledelse, inspektørerne, kampfordeleren, trænerne og til klubhusene.

Kontakt til DBU og myndigheder
Al officiel kontakt til DBU og myndigheder skal foregå via klubbens ledelse.

Kontingent
På klubbens hjemmeside kan man se kontingentsatserne for hver årgang. Manglende kontingent indbetaling resulterer i, at man ikke kan få lov til at træne og spille kamp. Kontingentopkrævningen udsendes to gange årligt.
Opkrævning for 1. halvår udsendes ca. 1. marts og skal være betalt inden udgangen af måneden.
Opkrævning for 2. halvår udsendes 1. august og skal være betalt inden udgangen af måneden.
Bliver kontingentet ikke betalt rettidig følger rykker. Efterfølgende via skriftlig rykker fra klubben.
20 dage efter 1. rykker får træneren og spilleren meddelelse om udelukkelse fra træning og kamp indtil restance er betalt. Spillere bliver blokeret i vores system.
Ansøgning om kontingentordning kan kun ske ved henvendelse til klubben på mail norresundbyfb@stofanet.dk

Kunstgræstider
Hold bør senest 15. september ønske kunstgræstider. Ca. 15. oktober fordeles tider efter bedste evne og gældende til medio december. Medio december laves plan for tider gældende fra januar og frem til almindelig græssstart. Al booking af tider på kunstgræs skal ske ved henvendelse til Niels Bechgaard på telefon 40409759 eller på bechgaard@mail.dk, Niels Bechgaard er ansvarlig for booking på kunstgræsanlægget.
Hvordan kunstgræsbanerne er booket, kan ses på klubbens hjemmeside under "Kunstgræs".

Kørsel
Medmindre andet er aftalt, foregår kørsel i forbindelse med turnering, stævner og lignede som forældrekørsel. Klubben/træner/leder skal sørge for at børnene og de unge er lovmæssigt fastspændt i sikkerhedsseler og at færdselsloven overholdes.
Hvis det er et ønske, tilbyder vi chaufføren en kørselsgodtgørelse på 1,- pr. kilometer for kørsel ud over 20 km (10 km hver vej).
Der beregnes 4 spiller pr. bil. Dvs. at for 14 spillere plus træner kan der afregnes for 4 biler (11 mandshold), for 11 spillere plus træner kan der afregnes for 3 biler (8 mandshold), og for 8 spillere kan der afregnes for 2 biler (5 mandshold). Det samme for 3-mandshold. Afregning skal indeholde oplysninger og chaufførens navn, registreringsnummer på bil samt kørte antal kilometer ud over de 20 km.

Lerumbakken og Voerbjergvej, baner til træning og kamp
U5 – U14 drenge og piger på Lerumbakken.
U15 - U19 drenge og piger på Voerbjergvej.
Principielt al 3:3; 5:5 og 8:8 fodbold på Lerumbakken (og yngste årgang 11:11 på Lerumbakken)

Principielt al 11:11 fodbold på Voerbjergvej (dog kan alternativ 8:8 kampform for U14/U15 - U19 også spilles på Voerbjergvej). Yngste ungdomsårgange spiller 11:11 fodbold på Lerumbakken.

Lysanlæg
Lysanlæg på Toppen på Lerumbakken tændes med den "blå" nøgle. Skal slukkes igen samme sted.
Den blå nøgle findes i nøgleboksen der er monteret på hjørnet af materialeskuret ved Tumleren. Koden til nøgleboksen fås ved henvendelse til inspektøren på Lerumbakken – Niels Bechgaard.
Lyset på "Tumleren" på Lerumbakken tændes på lysstander på hjørnet mellem "Toppen" og gangsti. Lys på Tumleren slukkes automatisk.

Lys på græs- og kunstgræsbanerne på Voerbjergvej tændes og slukkes automatisk via inspektøren og en computer og ud fra planen for trænings- og kamptiderne.

Mangler / defekt, - bolde, tøj og udstyr
Er der problemer med bolde, tøj og udstyr skal der rettes henvendelse til inspektøren på henholdsvis Lerumbakken og Voerbjergvej. Ps – taber boldene hurtigt luft, kom boldolie i ventilen og pump bolden op igen.

Medlemmer
Hvis der er behov for det kan medlemsliste sendes til trænerne. I øvrigt kan medlemmer i afdelingerne ses i DBU KampKlar og Fodbold App'en for afdelingen og ”stamholdene”. Er en spiller ikke at se i Kampklar og DBU Fodbold App'en er spilleren ikke registreret i klubbens KlubOffice og dermed ikke medlem. Eller ikke tilknyttet den rigtige afdeling.

Mødelokaler og Klublokaler
Der findes på Lerumbakken et klublokale og et mødelokale. På Voerbjergvej findes klublokalet og tre møderum på 1. sal. Hvis man vil sikre sig plads i et af disse lokaler til møder, spillemøder og arrangementer skal lokalerne reserveres. Booking af lokaler foregår på en "online" kalender som kan ses på klubbens hjemmeside under menupunkt "Klubmaterialer" og ”NFB Interne Lokale og Resource Booking”

Kalenderen kan også vises og bookes på en SmartPhone.
Alle trænere og ledere kan med et kodeord oprette sig som bruger af kalenderen (adgangskode og password). Herefter kan lokaler reserveres og slettes (kun dit egne). 
Første gang man skal oprette adgangskode (e-mail) og i password bliver man bedt om en engangskode som er:  nfb123

Mål på banerne
Alle mål på banerne er flytbare af hensyn til træningen og klipning af græsset. Når man flytter rundt på målene eller flytte mål fra en bane til en anden bane, er det en hver træners og spillers pligt at målene stilles på plads efter træning.
Det gælder også på kunstgræsbanerne.

Nye medlemmer
Ny medlemmer skal indmeldes online på klubbens hjemmeside – ”Meld dig ind” og ”Online Indmeldelse i NFB”. Indmeldelse kan kun foregå online på klubbens hjemmeside. Til nye medlemmer kan der udleveres folderen "Velkommen til Nørresundby Forenede Boldklubber". Denne folder findes i klubhuset, og den kan også downloades på klubbens hjemmeside.
I klubhuset og på hjemmesiden findes også folderen ”NFB Forventninger til Forældre”.

Såfremt et nyt medlem har været medlem af en tidligere klub, overflyttes spillerens spillercertifikat elektronisk via DBU KlubOffice. Klubbens administration vil via DBU sørge for flytning af spillercertifikat fra tidligere klub. Den tidligere klub vil efter anmodning via DBU sende os spillercertifikatet elektronisk, hvis spilleren ikke har noget udstående med den tidligere klub. Den tidligere klub har fem dage til at reagere på henvendelse fra os om spillercertifikat. Vi skal have modtaget spillercertifikatet elektronisk fra den tidligere klub via DBU før en ny spiller der har spillet i en anden klub er spilleberettiget.

Nye spillere skal bydes velkommen i trupperne og indgå på samme vilkår som nuværende medlemmer. Og det er trænernes og ledernes opgave at sikre sig, at et nyt medlem hurtigt falder til i truppen.

Nøgler, Lerumbakken
Alle trænere får udleveret en nøgle til tøjskab. Der er kodelås på boldskabene og hver enkelt afdeling har egen kode.

Der bliver udleveret en "brik" til kodelåssystemet til klublokalet og omklædningsrummene. Denne "brik" kan slå alarmen fra og låse op til klubhuset / klublokalet / omklædningsrum.  Det er samme brik der skal bruges til at låse klubhuset med og slå alarmen til. Læs i øvrigt instruktionen ved briklåsen på dørene. Den "brik" der giver adgang til Lerumbakken giver også adgang til Voerbjergvej og skal også bruges for at låse porte op til kunstgræsanlægget.  Nøglerne og brikken udleveres ved henvendelse til Niels Bechgaard.
Ved siden af døren til spillergangen på Lerumbakken er der monteret en nøgleboks. I den nøgle boks er der en ”reserve” brik som kan bruges hvis man kommer til at glemme sin adgangsbrik. Koden til nøgleboks kan man få ved henvendelse til inspektøren på Lerumbakken – Niels Bechgaard. 

Nøgler, Voerbjergvej
Til alle trænerne udleveres der en "brik" der bruges til at åbne klubhuset på Voerbjergvej. Samme brik bruges til at lukke klubhuset. Vær opmærksom på at der er tyverialarm i klubhuset, når det ikke er åbent. Det er samme "brik" der bruges på Lerumbakken og den skal også bruges til at låse op til kunstgræsanlægget. Samme brik åbner døren til boldrummet på Voerbjergvej samt kunstgræs anlægget. Læs i øvrigt instruktionen ved briklåsen på dørene til klubhuset på Voerbjergvej. Brik udleveres på Voerbjergvej ved henvendelse til Tonny Bøgh.

Nørresundby FB's Værdier
;
1) ”Vi er alle lige - ingen over klubben”
2) Respekt
3) Fair Play
4) Loyalitet
5) Gæstfrie, høflige og venlige.

Officiel klub e-mail
norresundbyfb@stofanet.dk

Omklædning / omklædningsrum
På informationstavlerne i gangen ved omklædningsrummene står der hvilket omklædningsrum der skal benyttes. Træneren skal sørge for at spillere ikke rengør støvlerne ved at banke dem mod muren, at der ikke kommer jord fra støvlerne med ind i omklædningsrummene, og at rummene i holdes i ryddelig stand. Er der kommet jord ind i omklædningsrummet skal der fejes efter brug.

Opførsel
Nørresundby FB accepterer ikke upassende adfærd, dårlig opførsel, trusler om vold eller direkte vold. Og det er uanset om det er spillere, trænere, ledere, voksne eller forældre der optræder med en upassende adfærd der er fodbolden værdig. Upassende adfærd må forventes at få konsekvenser, for de implicerede. Dette kan være i form af bortvisning eller længerevarende karantæner. Enhver form for upassende-, truende- og voldelig optræden på og udenfor banen i forbindelse med kampe indberettes til ledelsen. Derved kan vi være på forkant i forhold til en evt. dommerindberetning.

Også selv om der ikke er dommerindberetninger er det vigtigt, at der gives en orientering videre. Andre episoder der kan tolkes upassende og med trusler om vold eller udøvet vold skal indberettes til ledelsen.
Det samme er gældende hvis ovenstående måtte forekomme i forbindelse med træning. Trænere og ledere har et skærpet opsyn under kampene, men også efter kampene og i omklædningsrummet.

Mobiltelefon, DBU-fodbold app & Kampklar
Klubben vil gerne at alle trænere har og bruger DBU's Fodbold App og Kampklar.  Det er med til at sikre at end bedre information mellem klubben, trænerne, spillerne og forældre når det gælder træning og kampe.
DBU APP'EN eller KAMPKLAR ER EN NØDVENDIGHED FOR HOLD DER SKAL UDFYLDE ELETRONISK HOLDKORT.

Sociale medier
Fra U14 og op efter kan trænerne oprette lukket Facebook-grupper for spillerne og bruge disse som informationsmedia. Det er trænerens ansvar at der holdes en "ordentlig tone" i gruppen, og gruppen skal ikke bruges som debatforum. Hvis yngre årgange ønsker det samme, skal det ske med forældrene som medlemmer af grupperne. Klubben skal have adgang til disse lukkede Facebook grupper. Træneren skal stå som administrator for gruppen.
Facebook grupperne skal i øvrigt bruges som informationsværktøj og ikke være det sted hvor der føres diskussion i afdelingerne.

Spilledragt
Alle hold får udleveret spilledragt bestående af trøje, bukser og strømper som skal bruges i forbindelse med kamp. Klubbens spilledragt er Hummel rød spilletrøje, røde shorts og røde strømper. Er der noget galt med spilledragten skal der rettes henvendelse til inspektøren.

Klubbens spillerdragt skal benyttes fuldt ud til kampe. Der må ikke benyttes privat spillertøj som ikke overholder klubbens normer for dragten, og som er uden sponsor tryk for de eventuelle sponsoraftaler klubben har for hver enkelte afdelinger / hold.
Spillerdragten vaskes og vedligeholdes af klubben.

Spilletøj / kampdragt som består af trøje, bukser og strømper opbevares og vaskes af klubben. På Lerumbakken skal det tøj der skal vaskes, stilles i holdets taske/tøjkurv foran døren til vaskerum.  Tøjet returneres vasket i samme taske/kurv til holdets skab, eller opbevares af inspektøren i vaskerummet. Opbevares tøjet i vaskerummet sætter inspektøren tøjet frem efter kampplanen. Vask af overtrækstrøjer sker på samme måde.
På Voerbjergvej stilles tøjet frem i gangen i tøjkurven efter kampplanen. Skal tøjet ellers bruges, skal der gives besked til inspektøren på Voerbjergvej. Efter brug sættes tøjet samme sted igen i tøjkurven for vask. Ønsker man at tage tøjet med i en holdtaske til udekampe, er det holdet selv der skal pakke denne taske.
Spilletøj brugt i weekenden skal sættes til vask, så det kan vaskes fra mandag morgen. Tøj brugt på hverdag skal sættes til vask, så det kan vaskes dagen efter tøjet er brugt.

PS: Vær opmærksom på, at strømper skal være foldet ud før tøjet afleveres. De returneres præcis som de blev modtaget til vask.  Trænerne og lederne omkring holdene er ansvarlige for at bolde, kegler, udstyr samt tøj ikke forsvinder, og at alt tøj der er udleveret til hold afleveres efter brug.

I forbindelse med kampe skal trænerne og lederne der er med holdene bære træningstøj, jakke eller tilsvarende der er udleveret af klubben og med klubbens logo.

Sponsorer
Alt i forbindelse med sponsorering og tryk af sponsor logo på spilletøj skal koordineres og aftales med klubbens sponsorudvalg.

Hvis forældre bliver vidende om en sponsor, og denne ønsker at støtte og reklamere for et bestemt hold, skal dette meddeles og koordineres med sponsorudvalget. De tager herefter kontakt til sponsor for at få formaliteterne i orden, og få det koordineret i klubbens øvrige sponsorprogram. På denne måde undgår vi, at der laves aftale med en sponsor der eventuelt konflikter med klubbens sponsorportefølje og øvrige sponsoraftaler. Sponsorindtægter i NFB udgør en væsentlig del af indtægterne til driften af klubben. 

Tordenvejr
Når man ser lyn og hører torden skal træningen stoppes og det er vigtigt at tænke på følgende:
Søg ikke ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ.
Prøv at undgå tårne, åbne pladser og sejlbåde.
Lad være med at røre større elektrisk ledende genstande – fx hegn, rækværk, vandhaner, varmeapparater eller apparater forbundet til el- og telefonnettene
Det er sikkert at være indenfor, men luk døre og vinduer og undgå som nævnt ledninger, telefonen og rørføringer
Det er også sikkert at sidde i en bil med lukkede døre, vinduer og soltag.

I forbindelse med kampe vil dommeren afbryde kampene og i øvrigt henviser vi til DBU Jyllands hjemmeside vedrørende dette emne.

Træneransvar i forbindelse med kampe
At klubbens og DBU’s regler og love overholdes i forbindelse med kampe.
At røde kort og andre uheldige episoder i forbindelse med kampe straks rapporteres til ledelsen.
At elektroniske kampkort oprettes / udarbejdes og udfyldes korrekt og seneste 1 time før kampstart. Elektroniske holdkort er gældende for U13 og ældre.
Ved hjemmekampe (og stævner) skal resultat (resultaterne) indberettes senest 1 time efter kampen er slut
Ved stævne kampe på hjemmebane skal resultater for alle kampe der spilles på vores baner indberettes af os.

Resultatindberetning er gældende fra U8 og ældre og skal foregå via DBU App'en.
På holdene må der kun bruges spillere, der er registreret i det elektroniske system for aldersgruppen (+ halvårsspillere eller med aldersdispensation) og spillere der overholder reglerne for kampdeltagelse.
Spærret spillere må ikke benyttes til kampe.

Trænerbud, børn
1 At der er udarbejdet et træningsprogram.
2 At træningen foregår med mange boldberøringer.
3 At der er mange bolde til rådighed til brug for blandt andet træning der gælder boldkontrol.
4 At spilleren er i centrum - hvert enkelt barn udvikler sig forskelligt.
5 At der spilles på små områder - små fodbold ben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold.
6 At træningen foregår i mindre grupper - spil ikke mere end 6-10 børn i samme spil.
7 At sikre mange boldberøringer er den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdigheder på.
8 At forældrene har mulighed for at hjælpe til i træningen/kampe, hvis der er behov for det.
9 At udvikle spilintelligens - stille åbne spørgsmål og lade spillerne finde svarene.
10 At der er en god stemning - børnene føler sig trygge i et godt miljø.

NFB går ind for DBU's Børnesyn og Strategi”, Se i mere om ”DBU's Børnestrategi og Børnesyn” på https://www.dbujylland.dk/traening-inspiration/boernefodbold/strategi-for-dansk-boernefodbold/

Trænerbud, ungdom
Træneren har til opgave;
1)At møde i god tid og velforberedt og at være engageret og vise det med krop og sprog.
3) At sikre spillet og træningen skal passe til de unges forudsætninger og behov.
4) At sikre, at der er mange bolde til rådighed til brug i træningen og at næsten al træning foregår med bold - mange boldberøringer.
5) At sikre spilleren er i centrum - hvert enkelt spiller udvikler sig forskelligt og at du har ansvaret for en gruppe der skal kunne fungerer som en ”gruppe”.
6) At sikre der spilles på små områder - fodbold ben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold.
7) At sikre mange boldberøringer er den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdigheder på.
8) At udvikle spilintelligens - stille åbne spørgsmål og lade spillerne finde svarene.
9) At vide de fleste unge ikke har noget imod at ”opsætte” mål.
10) At vide at unge ikke har noget mod en "stram" styring - men vel at mærke med "åndehuller"
11) At vide at de fleste unge vil tage alt, hvad du siger, bogstaveligt.
12) At vide at unge har behov for at snakke med dig om løst og fast.
13) At vide at unge har behov for, at du kommenterer deres præstationer i ny og næ.
14) At vide at unge har behov for alle slags oplevelser, ikke nødvendigvis kun fodbold - men gerne med sine fodboldkammerater.
15) At vide at samspillet udenfor banen ofte har større betydning end selve kampen.
16) At vide at sammenhold skabes af mennesker og ødelægges af menneskers ligegyldighed.
17) At skabe en god stemning – de unge føler sig trygge i et godt miljø.
18) At sikre et højt informations niveau, - uvidenhed kan skabe usikkerhed.
19) At være et forbillede for spillerne, og du skal hele tiden overveje opførsel og sprog.
20) At vide vi skal forsøge at sikre vi på forskellige måder kan tilbyde de unges ønsker om udvikling, personligt og med fodbolden. At ambitioner kan være forskellige og alligevel skal vi forsøge at skabe en helhed og sammenhold ved forskellige tiltag og også tilbyde individuelle muligheder.

Trænertøj
Der udleveres en tøjpakke til trænerne i klubbens valgte trænerfarver og med logo ‘er, sponsorer m.v. Det forventes trænerne anvender NFB trænertøjet i forbindelse med træning og kampe.

Træningspas
Der skal trænes to gange om ugen og for nogle hold tre gange om ugen i store dele af fodboldsæsonen.
Bold og Bevægelse, U5, U6 og U7 træner en gang om ugen.

Træningstider
På græs; Inddeles i februar og juni måned, opslag på www.nørresundbyfb.dk
For indendørs fordeles tiderne i oktober måned, opslag på www.nørresundbyfb.dk
For kunstgræs fordeles tiderne i henholdsvis oktober og primo januar måned, opslag på www.nørresundbyfb.dk
Alle græs træningstider og banefordeling bliver tilsendt trænerne.
Kan også ses på vores hjemmeside under hver afdeling samt i menuerne "Børn" og "Ungdom".
Kunstgræstiderne kan ses på hjemmesiden under "Kunstgræs".

Uddannelse
NFB har som mål at have en trænerstab, der er dygtig og veluddannet. Det er NFB's mål at så mange trænere som muligt gennemgår flest mulige relevante kurser og i koordination med børne- og ungdomsgruppen. NFB forventer, at trænere, der lader sig uddanne, også gør brug af uddannelsen til gavn for klubben. NFB betaler efter aftale kursusudgifterne. NFB er indstillet på at dække kursusgebyr til DBU C, B* & A* kurser / licens.
(* individuel aftale mellem træner og klubben).

Udmeldelse
Hvis en af vores spillere ønsker at skifte klub, skal vedkommende aflevere fuldt navn, fødselsdato og nuværende klub til den nye klub, som sørger for flytning af spillercertifikat. En forudsætning for at udlevere spillercertifikat er, at medlemmet ikke er i kontingentrestance hos os.
Desuden skal man udmelde sig af NFB online samme sted på hjemmesiden som ved indmeldelse eller sende en mail til kontoret med ønske om udmeldelse.
E-mailadresse er: norresundbyfb@stofanet.dk

Udstyr, fælles
På anlæggene findes udstyr til fælles brug. Brug af dette aftales med inspektøren og trænerne imellem. Fælles udstyr Boldtrampolin, Slalomstænger, Koordinationsstiger, Minihække, Kombinationshække, Returhække, Frispark træningsfigurer, Koordineringsringe -plastik (hulla-hop) og træningssæt. Udstyr findes i kælderen på Lerumbakken og i materiale rum i skur på baneområde 5 (ved Tumleren). Nøgle til materiale rum ved Tumleren findes i nøgleboks der er monteret på hjørnet af skuret.  Koden til nøgleboksen udleveres af Niels Bechgaard.

Vinterturnering eller kunstgræsturnering.
Afdelinger kan tilmelde sig for ungdom DBUs vinterturnering og for børn DBUs kunstgræsturnering. Man vælger om man enten vil deltage i de udendørs turneringer, eller vil deltage i de indendørs turneringer.  Vær opmærksom på at de udendørs vinterturneringer kan betyde øge kørselsafstande. Klubber dækker ikke kørselsomkostninger i forbindelse med de udendørs vinterturneringer. Der er nødvendigvis heller ikke fuld spilledragt til vinterturneringerne. Afdelingerne bør kritisk overveje om man ønsker at deltage i turneringerne. 

Visioner, Mission og strategier og holdninger
Det forventes at trænerne kender klubbens visioner, mission, strategier og holdninger, der er udarbejdet for Nørresundby FBs børne- og ungdomsafdeling, og det forventes at trænerne og lederne i afdelingerne loyalt arbejder for at opfylde disse. Uddrag kan læses på klubbens hjemmeside.  Klubbens Holdninger til Børnefodbold og klubbens Børnepolitik findes på klubbens hjemmeside under menupunkt ”Børn”. Klubben er DBU Børneklub og går ind for "DBU's børnesyn og strategi".
Klubbens Holdninger til Ungdomsfodbold findes under menupunkt ”Ungdom”.

www.nørresundbyfb.dk og Facebookgruppen Nørresundbyforenedeboldklubber
Klubbens hjemmesiden er www.nørresundbyfb.dk.
Desuden har klubben en stor Facebook Gruppe - Nørresundbyforenedeboldklubber.

Alle afdelinger kan få lagt noget på klubbens hjemmeside eller slået op i klubbens Facebook gruppe. Materiale skal sendes til norresundbyfb@stofanet.dk der er klubbens e-mailadresse, eller til administrator for klubbens Facebook.

Wi-Fi
Der er trådløst netværk i klublokalerne.
På Lerumbakken hedder nettet NbWlan og koden er NbWlan-123456.
På Voerbjergvej hedder nettet LIF og adgangskoden er 12345678.


Luk